Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmeldingen Boksvereniging de Counter.

• Aanmeldingen bij Boksvereniging de counter vindt plaats middels het inschrijfformulier. Het inschrijfgeld is bij inschrijving
verschuldigd. Boksvereniging de counter is gerechtigd de aangeleverde gegevens t.b.v. communicatie met leden te gebruiken.
• Tijdens het eerste bezoek aan de vestiging ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs
de contributiekaart van Boksvereniging de counter.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

• Opzeggingen dienen ten minste één maand voor iedere eerste van de maand schriftelijk of persoonlijke bij de trainer(s)
gemeld worden. Opzeggingen per telefoon en/of per email zijn niet geldig.
• Contributie zal in de eerste week van de nieuwe maand moeten worden voldaan.
• Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst en ontvangt het bericht van
boksvereniging de counter zodra het lidmaatschap kan aanvangen.
• Boksvereniging de counter behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 maanden voor een
prijswijziging worden leden hiervan in kennis gesteld.
• Een lidmaatschap bij boksvereniging de counter kan op elk gewenst moment ingaan en is opzegbaar met een opzegtermijn
van maximaal 30 dagen.
• Bij opzegging wordt geen restitutie van reeds betaalde contributie(s) gegeven.
• De contributiekaart houder/ster blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de contributiekaart.
Gebruik van de “boksvereniging de counter” contributiekaart is persoonsgebonden. De kaart is niet overdraagbaar en blijft
eigendom van boksvereniging de counter. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de “boksvereniging
de counter” contributiekaart, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht.

Artikel 3: Risico en aanspraakelijkheid

• Boksvereniging de counter is niet aansprakelijk voor het verlies en/of diefstal van goederen.
• Boksvereniging de counter is op alle officiële feestdagen gesloten, zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of
teruggaven.
• De contributie dient ook te worden voldaan, indien het lid om welke reden dan ook, voor korte of lange termijn geen
gebruik wenst te maken van de faciliteiten van Boksvereniging de counter.
• Bij langdurige ziekten heeft de deelnemer het recht het lidmaatschap om gegronde reden op te zeggen. Het voorleggen
van een doktersverklaring volstaat.
• Deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij zich bewust is dat het beoefenen van bepaalde takken sport risico’s met zich brengt
en dat eventuele schade en kosten ten gevolge van enig ongeval voor eigen risico neemt en Boksvereniging de counter zal
vrijwaren voor aanspraak van derden.
• Voor zover bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij het sporten. Ook is mij sporten of bepaalde
sportonderdelen niet afgeraden door de (para)-medicus. Voor zover dit wel zo is zal ik hiervan melding doen bij een van de
instructeurs van Boksvereniging de counter.
• Tevens ga ik akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals in het aanvraagformulier staan vermeld.

Scroll naar boven